ZECHiK Serwis
 
 
 

Przepisy prawne

 

Obowiązki właścicieli i zarządców dotyczące utrzymania reguluje art. 61 ustawy z dnia 07.07.1994r. -Prawo Budowlane, który mówi o obowiązku użytkowania obiektów budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zgodnie z art. 62. ust. l i 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane, obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli: 


1) co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
2) co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
5) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
a) co najmniej raz na 2 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW,
b) co najmniej raz na 4 lata - opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem;
6) co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.


W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
Kontrole, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności z następującym zastrzeżeniem: 
Sprawdzenie stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznych i gazowych, powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru i usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych, określone w przepisach szczegó1nych.
Sprawdzenie stanu technicznej sprawności przewodów kominowych może dokonać:
- w odniesieniu do dymowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych - osoba posiadająca tytuł mistrza kominiarskiego,
- w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów wolnostojących lub przewodów, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych -osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Zgodnie z art. 64 ust. l. ustawy Prawo Budowlane, właściciele lub zarządcy obowiązani są prowadzić dla każdego obiektu budowlanego książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań, kontroli i remontów - w okresie użytkowania obiektu.

Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zwolnieni są jedynie właściciele i zarządcy indywidualnego budownictwa jednorodzinnego zagrodowego i letniskowego oraz obiektów nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. 

Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny, ekspertyzy oraz dokumentacja budowy, dokumentacja powykonawcza oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, winny być przez właściciela lub zarządcę przechowywane przez okres istnienia obiektu, a w razie potrzeby udostępniane przedstawicielom organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych. Wykonanie ww. obowiązków jest kontrolowane przez inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego . 

Niewykonanie określonych wyżej obowiązków zgodnie z art. 93 pkt 8,9,10 Prawa Budowlanego podlega odpowiedzialności za wykroczenia i jest zagrożone karą grzywny.